Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als  uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.  Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts

Ik doe mijn  best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarom maak ik gebruik van het digitale patiëntendossier.  Het dossier bewaar ik op een  een beveiligde omgeving.

Geheimhouding

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval behandeling acupunctuur en de kosten van het consult.

Internet hosting

Ik neem  webhosting af van Argeweb. Argeweb verwerkt persoonsgegevens namens mij  en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Argeweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

e-mailhosting

De praktijk maakt voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Argeweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en zijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Argeweb heeft geen toegang tot ons postvak en zij behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. De e-mail wordt doorgestuurd naar een outlook-account van het Amerikaanse bedrijf Microsoft. De informatie wordt dus overgebracht naar en door microsoft opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Microsoft  kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op. Eventuele persoonsgegevens die u mij via mail stuurt, worden nadat zij in uw dossier zijn opgeslagen door mij verwijderd.  Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft , wanneer u wilt weten hoe Microsoft  omgaat met (persoons)gegevens.

Communicatie via Whatsapp, SMS, e-mail en Facebook messenger

Voor de communicatie met een behandelaar wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van Whatsapp, Sms,  e-mail of Facebook Messenger. Houd u er bij de keuzes die u maakt ten aanzien van de informatie die u via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie  nooit volledig te garanderen is. Om deze reden maak ik voor collegiaal overleg (na toestemming van de patiënt) gebruik van de diensten van Zorgmail, een beveiligde e-mail omgeving die speciaal voor dit doel ontwikkeld werd.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De praktijk gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten, U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de praktijk u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.